Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm yến sào Minh Thành

Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chất dinh dưỡng trong sản phẩm yến sào Minh Thành.